Det kan finnas tillfällen då en nationell domstols medverkan är nödvändig för att säkerställa ett korrekt genomförande av ett skiljeförfarande. Ett sådant exempel är användningen av ett föreläggande mot stämningsansökan.

I samband med internationell skiljedom är ett föreläggande mot stämningsansökan ett nationellt domstolsbeslut som används för att skydda skiljedomstolens jurisdiktion. Genom ett sådant föreläggande kan en part åläggas att inte driva domstolsförfarande som inletts i strid med ett skiljeavtal. Detta är, delvis, för att hålla parterna till sitt avtalsavtal och även av oro för att dessa domstolsförfaranden (om de inte begränsas) skulle kunna frustrera det pågående skiljeförfarandet.

Oron har alltid varit att sådana taktiska rättstvister leder till förseningar och kostnader. Eftersom dessa så kallade “torped”-åtgärder ofta väcks i länder där den rättsliga processen är långsam eller komplex, eller sannolikt gynnar en lokal rättstvist, är risken reell för att frustrera skiljeförfarandet. Traditionellt sett har föreläggandet mot stämningsansökan i England setts som det primära sättet att hantera sådana taktiska rättstvister.

Engelska domstolar kan inte längre använda sitt traditionella val av vapen. I februari 2009 meddelade EG-domstolen sitt kontroversiella beslut om förelägganden mot stämningsansökan i fallet West Tankers Inc mot Allianz SpA (mål C-185/07). Detta fall handlade om förelägganden mot stämningsansökan som de gäller inom Europa och i synnerhet hur man tillämpar EG-förordning 44/2001 (“domarförordningen”) på mål som involverar skiljeförfaranden.

Efter West ADR tank kan de engelska domstolarna inte längre använda sitt traditionella val av vapen, föreläggandet mot stämningsansökan, som svar på förfaranden som inletts på annat håll i EU- eller Lugano-staterna i strid med en överenskommelse om skiljedom.

Effekten av West Tankers är att i ett fall där en part först har väckt talan i en annan EU-statsdomstol, i det fallet Italien, ska den italienska domstolen inte fråntas sin rätt att bestämma sin egen jurisdiktion enligt domförordningen och bör inte begränsas av den engelska domstolen i enlighet med ett anti-suit injunction.

Fakta i fallet är dessa. West Tankers Inc hade chartrat ett fartyg kallat The Front Comor till Erg SPA (Erg) i enlighet med ett charterparti som föreskrev att tvister skulle lösas genom skiljedom i England. Fartyget hade en kollision med en brygga i den italienska hamnen i Syracuse, Sicilien, vilket orsakade betydande skada och Erg krävde ersättning från sina försäkringsgivare, Allianz, för ersättning upp till gränsen för dess täckning. Erg inledde också ett skiljeförfarande i London mot West Tankers för att återvinna återstoden av sina förluster.

Leave a comment

Your email address will not be published.